Zpracování osobních údajů

V tomto dokumentu naleznete informace o způsobech zpracování osobních údajů ve společnost CleverPower a Vašich právech s tím souvesejících.Veškeré zpracování osobních údajů je prováděno na základě současných legislativních úprav a zejména z normy GDPR (General Data Protection Regulation).

Aktuální verze informaci je vždy dostupná na internetových stránkách společnosti www.chargee.eco .

Osobních údaje jsou pracovávány v maximálním důrazem na bezpečnost a během zpracování jsou používány odpovídající dostupné technické prostředky k jejich ochraně. V případě jakýchkoli nejasností či dotazů se na nás prosím obraťte na e-mailovou adresu info@chargee.eco .

OBSAH

A – Kdy a jak jsou zpracovány Vaše osobní údaje

B – Jaké osobní údaje jsou zpracovávány

C – Práva uživatele v rámci ochrany osobních údajů

D – Jak jsou osobní údaje získávány

E – Jakým způsobem jsou osobní údaje chráněny

F – Informování o cookies na webových stránkách CleverPower

G – Odvolání souhlasu a uplatnění práv subjektu údajů

A - Kdy a jak jsou zpracovány Vaše osobní údaje

Provozovatelem platformy chargee je společnost Cleverpower, a.s, která se skládá z následujících společností:

CleverPower, a.s. IČ: 03947092, se sídlem Na Hřebenech II 1718/8, 140 00 Praha 4, zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B, číslo vložky 20543,

CleverPower SK, s.r.o , IČ 52342255, se sídlem Prievozská 1978/6, 821 29 Bratislava, zapsaná u Okresního soudu Bratislava I, číslo vložky 136604/B,

dále jen „CleverPower“ nebo jen „my“.

Vaše osobní údaje jsou společností CleverPower zpracovávány pouze ve zcela nezbytném rozsahu a za předpokladu, že byla splěna jedna z následujících podmínek:

·          Existuje k tomu ze strany CleverPower oprávněný důvod

·          Dochází k tomu v rámci plnění smluvních ujednání

·          Dochází k tomu v rámci plnění povinností vyplývajících pro CleverPower z obecně závazných právních předpisů

·          Byl k tomu Vámi udělen souhlas

Pro řádné plnění povinností CleverPower, je nutné získání osobních údajů. A to ať již povinnosti vyplývají ze smluvních ujednání nebo z obecně závazných právních předpisů, je nutné zpracovávat I po případném odvolání Vašeho souhlasu.

CleverPower shromažďuje a nese odpovědnost za řádné a zákonné zpracování osobních údajů. Svá práva v rámci ochrany údajů můžete uplatňovat vůči naší společnosti.

B - Jaké osobní údaje jsou zpracovávány

Pro CleverPower je velmi důležité, abystě věděl/a, jak a k jakým účelům Vaše osobní údaje zpracováváme. V následující části Vám přiblížíme jaké osobní údaje zpracováváme.

Zpracováváme pouze osobní údaje, které jsou nutné pro navázíní či udržování obchodních vztahů. Konkrténě se jedná o tyto údaje:

·          Adresní a idnetifikační data sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci subjektu údajů (např. Jméno, příjmení, titul, IČ, DIČ) a údaje umožňující kontakt se subjektem údajů (kontaktní údaje – například kontaktní adresa , číslo telefonu, číslo faxu, emailová adresa nebo jiné obdobné informace),

·          Popisné údaje (například bankovní spojení),

·          Další údaje nezbytné pro plnění smlouvy (na základě konkrétního smluvního ujednání),

·          Údaje o Vašem chování na webu

o    Užíváním prostředí internetu automaticky odesíláte IP adresu svého zařízení. My umíme detekovat číslo sítě a podsítě, ve které se nacházíte.

o    Z logů, kde se především z bezpečnostních důvodů zaznamenávají informace o Vaší aktivitě na našich webech, umíme určit délku jedné návštěvy webu, úkony, které jste na webu prováli, průchod webem a také informac o údajích vyplněných do formulářů. Pro správné zobrazení webu využíváme informaci o Vašem operačním systému, jeho verzi a technická data o zařízení, ze kterého se přihlašujete (příkladem může být chytrý telefon),

·          Geolokační údaje, které přesně identifikují GPS souřadnice (nebo adresní bod) konkrétního místa. Pomocí IP adresy umíme identifikovat polohu, abychom Vám podle aktuální polohy nabídli služby ve Vaší blízkosti.

Údaje poskytované nad rámec příslušných zákonů jsou zpracovávny v rámci uděleného souhlasu ze strany subjektu údajů (například zpracování fotografií a jejich využití pro propagaci na mapě chargee, aj.).

Zvláštní kategorie osobních údajů (osobní údaje) nejsou společností CleverPower zpracovávány a žádné z osobních údajů nejsou  použity pro automatizované rozhodování, včetně profilování.

C - Práva uživatele v rámci ochrany osobních údajů

Každý subject údajů má na základě platných zákonných úprav následující práva, která může kdykoli uplatnit:

·          Právo být informován o zpracování svých údajů – jde zejména o informace o účelu zpracování, totožnosti CleverPower, o jeho oprávněných zájmech, o příjemcích osobních údajů, pokud dochází k jejich předávání dalším osobám,

·          Právo na přístup k osobních údajů – na základě žádosti Vám poskytneme informace o Vašich osobních údajích, které u nás máme,

·          Právo na opravu či doplnění – pokud budete požadaovat úpravu těchto údajů, CleverPower ji provede

·          Právo na výmaz – údaje o Vás na Vaši žádost vymažeme, pokud to nebude v rozporu s jinými účely pro něž údaje musíme držet i nadále,

·          Právo na omezení zpracování – můžete ná definovat omezení pro zpracování Vašich údajů, pokud to nebude v rozporu s jinými účely zpracování,

·          Právo na přenositelnost údajů – Vaše údaje můžeme předat na základě Vašeho pokynu jiné osobě

·          Právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování s právními či obdobnými účinky, zahrnujíce I profilování – CleverPower jakéko osobní údaje nijak automaticky nezpracovává ani neprovádí profilování

·          Právo vznést námitku – kykoli nebudete s něčím souhlasit, obraťte se na nás

Máte právo kykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů a právo podat stížnost k dozorovému úřadu.

D - Jak jsou osobní údaje získávány

·          Údaje jsou získávány přímo od subjektu údajů (ten, koho se osobní údaje týkají, tedy Vás) a to v rámci jednání  o  navázání  obchodního či  smluvního  vztahu  (údaje  nám  předáte  na  základě zájmu  o  naše  služby  či  produkty nebo za účelem vypracování smluvních dokumentů). 

·          Obdobným  způsobem  získává ClewerPower údaje  i  v rámci  probíhajícího  obchodního  či  smluvního  vztahu  (komunikujeme spolu např. e-mailem, telefonem či dalšími kanály a předáváme si vizitky, smlouvy a další  dokumenty) 

·          Některé údaje získáváme z veřejně dostupných zdrojů (rejstříky, webové stránky, sociální sítě či média) 

E - Proč jsou osobní údaje zpracovávány 

Pokud navštívíte naše weby nebo komunikujete prostřednictvím různých kanálů, zejména emailu nebo formulářů, zpracováváme Vaše osobní údaje na základě našeho oprávněného zájmu.

Hlavním důvodem zpracování Vašich osobních údajů v CleverPower je v rámci naší obchodní činnosti a plnění  našich závazků vůči Vám, tj. za účelem sjednání obchodního vztahu a následného plnění smluvních ujednání,  typicky jde o naše dodávky produktů a služeb. 

Osobní údaje jsou pro nás dále důležité i pro:

·          nábor nových uchazečů o zaměstnání 

·          za účelem ochrany práv CleverPower, příjemce nebo jiných dotčených osob (např. vymáhání pohledávek)  plnění dalších zákonných povinností 

Specifickou  kategorii  pak  tvoří  údaje,  které  zpracováváme  na  základě  Vámi  uděleného  souhlasu.  Ty  zpracováváme vždy jen za uvedeným účelem, který musí být nedílnou součástí každého znění souhlasu. 

F - Jak dlouho jsou osobní údaje zpracovávány

Doba zpracování osobních údajů se odvíjí podle jeho účelu:

·          Údaje poskytnuté na základě souhlasu – tyto jsou uchovávány po dobu platnosti souhlasu. Buď je tato doba časově určena ve znění souhlasu nebo do Vašeho odvolání souhlasu pro zpracování,

·          Údaje poskytnuté v rámci plnění smlouvy či za účelem ochrany práv společnosti CleverPower – tyto jsou uchovávány po dobu obecně danou příslušnými právními předpisy,

·          Údaje poskytnuté v rámci jednání o smluvním a obchodním vztahu – tyto jsou uchovávány 3 následující kalendářní roky po obdržení osobních údajů,

·          Údaje poskytnuté při náboru nových uchazečů o zaměstnání – tyto jsou uchovány po dobu trvání výběrového řízení na dané pracovní místo.

E - Jakým způsobem jsou osobní údaje chráněny 

Zpracování  osobních  údajů  provádí  výhradně  společnost CleverPower, která je vázána povinností mlčenlivosti a povinností využít osobní údaje v souladu s účely, za kterými nám  byly osobní údaje zpřístupněny. 

Zpracování je prováděno v pobočkách a sídle jednotlivými pověřenými zaměstnanci společnosti CleverPower. 

Ke  zpracování  dochází  prostřednictvím  výpočetní  techniky  i  manuálním  způsobem  u  osobních  údajů  v  listinné podobě za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů. Za tímto  účelem  přijala společnost CleverPower  opatření  k  zajištění  ochrany  osobních  údajů,  zejména  opatření,  aby  nemohlo  dojít  k  neoprávněnému  nebo  nahodilému  přístupu  k  osobním  údajům,  jejich  změně,  zničení  či  ztrátě,  neoprávněným  přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů.  


CleverPower je držitelem certifikace ISO 27001. 

F - Informování o cookies na webových stránkách CleverPower

Cookies  jsou  malé  datové  soubory,  díky  kterým  si  navštívené  webové  stránky  pamatují  úkony  a  nastavení  jednotlivých uživatelů, které na nich provedli, takže se tyto údaje nemusí zadávat opakovaně. Soubory cookies se  ukládají  do  jednotlivých  počítačů  pomocí  webového  prohlížeče.   Cookies  nepředstavují  nebezpečí,  neslouží  k získávání jakýchkoli citlivých osobních údajů, mají však význam pro ochranu soukromí.  

CleverPower nepoužívá Cookies pro zjištění totožnosti uživatelů webových stránek ani ke zneužití přihlašovacích  údajů.  Další  skupinu  představují  cookies  třetích  stran  (např.  Google  Analytics  pro  analýzu  návštěvnosti  dané  konkrétní  webové  stránky  či  určité  služby  či  cookies  provozovatelů  reklamních  systémů,  které  jsou  na  našich  stránkách provozovány). Tyto cookies jsou řízeny třetími stranami a my nemáme přístup ke čtení nebo zápisu těchto  údajů. 

G - Odvolání souhlasu a uplatnění práv subjektu údajů 

Odvolat Váš dobrovolně udělený souhlas se zpracováním osobních údajů a uplatnit svá práva subjektu údajů  můžete kdykoli a bezplatně prostřednictvím dopisu v listinné podobě s ověřeným podpisem zaslaným na  výše uvedenou adresu CleverPower, případně 

·          zasláním odpovídající zprávy do datové schránky CleverPower,  

·          osobním doručením na výše uvedenou adresu CleverPower. 

Způsoby  zaslání  jsou  zvoleny  za  účelem  prokázání  Vaší  totožnosti.  Jde  o  preventivní  bezpečnostní  opatření  k  zamezení přístupu neoprávněných osob k Vašim osobním údajům. Odvoláním souhlasu není dotčena možnost i  nadále zpracovávat Vaše osobní údaje na základě Vašeho souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Odvolání  souhlasu  také  nemá  vliv  na  zpracování  osobních  údajů,  které  zpracováváme  na  jiném  právním  základu,  než  je  souhlas (tj. zejména je-li zpracování nezbytné pro splnění smlouvy, právní povinnosti či z jiných důvodů uvedených  v platných právních předpisech).